VIETNAM INSIGHT

SELECTED KNOWLEDGE ON VIETNAM, ITS NATION, CULTURE, HISTORY, ECONOMY AND MORE


a9c53f8cfd01dca5ce466960a84eb55d_original.png


  • Vietnam brief introduction

ประเทศเวียดนามมีประชากรราว 97 ล้านคนและคาดว่าจะสูงถึง 98.5 ล้านในปี 2020
โดยจำนวนประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 1 ระหว่างปี 2558 – 2563 เมืองที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก
ประกอบด้วย ฮานอย ไฮฟอง ดานัง ยาจาง โฮจิมินห์ซิตี้ และเกิ่นเทอ โดยมีฮานอยเมืองหลวงของเวียดนาม เป็น
ศูนย์กลางทางการเมืองและการบริหาร นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของวัฒนธรรมอันหลากหลาย
และการได้รับอิทธิพลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนและฝรั่งเศสผสมผสานกัน โดยมีโฮจิมินห์ซิตี้หรือที่รู้จักกัน
ทั่วไปในชื่อไซ่ง่อน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศเวียดนาม โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2573
โฮจิมินห์ซิตี้จะมีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรในเขตเมืองทั้งหมดของเวียดนาม

แม้ว่าประชากรโดยส่วนใหญ่ของเวียดนามยังคงอาศัยอยู่ในเขตชนบท แต่มีการคาดการณ์ว่าในปี 2573
ประชากรในพื้นที่เขตเมืองเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 45.66 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 โดยเพิ่มจาก ร้อยละ
37 ในปี 2560 การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของประชากรในเขตเมืองของเวียดนามเป็นผลมาจากการเติบโตของ
เมืองต่าง ๆ อย่างเด่นชัด (Urban cities) รวมไปถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมและภาคบริการ

การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริง (GDP) ขยายตัวร้อยละ 7.1 ในปี 2562
หรือเพิ่มขึ้นถึง 20,376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าวนี้เองได้ทำให้เวียดนามกลายเป็นหนึ่งใน
ประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย โดยอัตราการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศคาดว่าจะดำเนิน
ต่อไปจนถึงปี 2563 ที่คาดว่า GDP ของเวียดนามจะเติบโตร้อยละ 6.8 โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของ
รัฐบาลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (SOE) การรักษาเสถียรภาพของราคา การลดอุปสรรคทาง
การค้า และการลดอัตราภาษี

ในปี 2562 คาดการณ์ว่าจำนวนการจดทะเบียนธุรกิจจะเติบโตเล็กน้อย โดยจะเพิ่มขึ้นประมาณ
140,000 ราย โครงสร้างของจำนวนและทุนจดทะเบียนของธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างเศรษฐกิจที่ให้
ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูป และอุตสาหกรรมสนับสนุนมากขึ้น ประเทศเวียดนามได้รับ
บันทึกขณะที่คาดการณ์ว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าทุนจด
ทะเบียนคาดว่าอยู่ที่ 30,000 – 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่ขออนุมัติ
รวมสะสมถึงปัจจุบันมีมูลค่าถึง 334 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มูลค่าโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่
ดำเนินแล้วมีมูลค่าสะสมเกือบ 184 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เป็นภาพสะท้อนของการค้าที่เพิ่มขึ้นและ
การผลิตในเวียดนามที่มีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตระดับโลกได้ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตเข้ามา
ลงทุนในประเทศเวียดนามมากขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ เสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นอย่างมาก แรงจูงใจทางภาษีและนโยบายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศของ
รัฐบาล การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงและมีเสถียรภาพ ต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ ทรัพยากรมนุษย์
ที่มีเป็นจำนวนมากและมึคุณภาพ จำนวนประชากรขนาดใหญ่ ตลาดที่มีศักยภาพ ความก้าวหน้าในการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์กับภูมิภาคต่าง ๆ ในตลาดโลก
โดยโฮจิมินห์ซิตี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเวียดนามที่ได้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
มากที่สุดในปี 2561 ในขณะที่เมืองอื่น ๆ ที่มีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ในระดับสูง ได้แก่ Binh Duong,
Bac Ninh, Thanh Hoa และ Khanh Hoa

  • Vietnam geo-graphic perspective: An analysis buy Stratfor 2014


BuildEconomy


Vietnam economy overview by IMF 2018. Credit: IMF

มูลค่าการส่งออกสุทธิของเวียดนามในช่วง 7 เดือนแรก ปี 2563 มีมากถึง 8.4พันล้านดหรียญ โต 1.5%จากปีก่อนหน้า ตัวเลขในเดือนกค.2563มีมูลค่าถึง 2.8 พันล้านเหรียญ
For the first 7 months of 2020, Viet Nam exported 147.6 billion USD (increased 1.5% from 2019) while importing 139.2 billion (decrease 3% from 2019) leading to 8.4 billion USD of trade surplus. In July alone, Viet Nam reached trade surplus worth 2.8 billion USD. GDP 2020 is forecasted to expand 3.8% this year for the rising Southeast Asian economy amid 2nd wave of Covid-19 pandemic.
Source: Reuteurs, WB 2020

images


  1. Vietnam History in brief

2. Most famous Vietnamese generals in its history

%d bloggers like this: