MINORITY LANGUAGES IN ASEAN


BANA

Anih jang Tô goaøt Thaùi Vieät (TVC) kô chôøt kì sô kôøt anih pôdro zôøt Thaùi Lan ñeøi anaên Thai Viet Connect Limited Partnership, pô ‘nhoø tô goaøt, wang tô guøm, roi tô zoâh teøch pôdro, yaân söï – nôr pô ma – tô leøch nôr pô ma pô ‘nhoø rim kô kuan, pô gôr, koâng ti paêng kô droà lôøm Vieät Nam, Thaùi Lan, rim teh ñak Ñoâng Nam AÙ paêng rim bôngai ñôøng teh ñak ñe. TVC tô goaøt paêng rim bôngai zôøt Thaùi Lan, Vieät Nam, Laøo, Campuchia paêng Indonesia.


Paêng roi tô zoâh trong tô leøi phoân: (+66) 803433247 hô dah Email: thaivietconnect@gmail.com.

       EST

2018Capital

3m.SERVICES

>3CUSTOMERS

>40STAFF

<50


Copyright


OUR SERVICES

Hmong language
Jarai language
Banah language

THAI VIET CONNECT Limited Partnership Thailand and ASEAN CONNECT Co. Ltd. Vietnam, granted scholarships to students in Hue university and Quang Tri university for their achievements and mitigating flood impacts on their families in December 2020.


THAI VIET CONNECT Limited Partnership and ASEAN CONNECT Co. Ltd., provided rice seeds for farmers who are flood victims in the central province of Vietnam in late 2020

THAI VIET CONNECT LIMITED PARTNERSHIP 2021

Unique Quality, Shared Prosperity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: