การส่งของไปประเทศเวียดนาม

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเวียดนาม

ภาพรวม

เมื่อส่งของเข้าไปประเทศเวียดนาม ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศเวียดนามยังมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีขายชนิดพิเศษ (Special Sales Tax).

ภาษีขายประเทศเวียดนาม

การส่งของไปประเทศเวียดนาม จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 10% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเวียดนาม

การส่งของไปประเทศเวียดนาม จะคิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  โดยการส่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน VND1,000,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แต่ภาษีขายชนิดพิเศษ (Special Sales Tax) อาจยังคงมีการเรียกเก็บ

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเวียดนาม

การส่งของไปประเทศเวียดนาม จะคิดภาษีขายชนิดพิเศษ (Special Sales Tax) ใช้เรียกเก็บจากสินค้าบางชนิดในอัตราระหว่าง 10% ถึง 65%

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเวียดนาม

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเวียดนาม เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเวียดนาม

 

Cr. smeshipping

One thought on “การส่งของไปประเทศเวียดนาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: