บริการที่ปรึกษา

      ไทยเวียตคอนเนคต์ จัดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมายแก่ลูกค้า โดยมีหุ้นส่วนด้านกฏหมายและที่ปรึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งให้บริการดังต่อไปนี้
บริการที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาธุรกิจ
 • บริการเดินเรื่องงานราชการ
 • บริการจัดหาคู่ค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
 • จัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าด้านธุรกิจ
 • ปรึกษาด้านกฏหมาย
 • บริการตรวจสอบนิติบุคคล

img_3388-6


บริการให้คำปรึกษาในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 • รับจดทะเบียนทางธุรกิจ
  • จดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคล
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จดทะเบียนงานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
  • จดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • งานขอใบอนุญาตทางธุรกิจ
  • ขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
  • ขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • ขอใบอนุญาตสำนักงานอาหารและยา (อย.)
  • ขอใบอนุญาตการทำงานของคนต่างชาติ (Work Permit)
  • ขอใบอนุญาตพำนักต่อในราชอาณาจักไทย (Visa)
  • ขอมีถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติ (Permanent Resident)
  • ขอสัญชาติไทย
 • งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาทางภาษี
  • ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแรงงาน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส
 • งานแปลเอกสารเป็นภาษาไทย เวียดนาม อังกฤษ จีนและภาษอาเซียนอื่นๆ
  • แปลสัญญา และเอกสารทุกประเภท
  • รับรองเอกสาร ต่อกระทรวงการต่างประเทศ
 • รับว่าความทั่วไทยและเวียดนาม ทั้งคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแพ่ง คดีแรงงาน และอื่นๆ

ใบเสนอราคา

DOING BUSINESS IN VIETNAM


รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   

thaivietconnect@gmail.com // thaivietconnect@outlook.com 

+66 5503 0558

%d bloggers like this: